FGA
[gal][cast]
Procedimento de toma de mostras nos contoles anti-dopaxe

1. Notificación ao atleta. Durante a competición, trala finalización dunha proba, o atleta será notificado por escrito por un xuíz de que foi seleccionado para someterse a Control Anti-dopaxe. A partir dese momento dispoñerá dunha hora para presentarse na Sala de Control Anti-dopaxe. Nos Controis Fóra de Competición, o atleta será avisado, ben durante a súa sesión de adestramento, trala cal, normalmente, presentarase no lugar onde terá lugar o control, ou ben, por teléfono unas poucas horas antes dunha hora determinada.
2. Presentación na Sala de Control Anti-dopaxe. Un escolta acompañará ao atleta desde que é avisado ata que acuda á Sala de Control Anti-dopaxe. Na Sala, o deportista pode estar acompañado por unha persoa da súa confianza (adestrador, médico, directivo, etc.) Na sala existirán bebidas en envases pechados a disposición do atleta.
3. Elección dun frasco de recolleita de ouriña. Cando o deportista está listo para fornecer ouríña, e así o fai constar aos médicos encargados de tómas de mostras, será requirido a elixir un frasco de plástico para a recolleita de ouríña.
4. Fornezo da mostra de ouriña baixo supervisión. O atleta será requirido a retirarse toda a roupa necesaria para que o responsable da recolleita poida confirmar que a ouriña foi correctamente fornecida. Isto incluirá a exposición do corpo, desde a cintura ata os xeonllos e a total exposición dos brazos. Así o responsable encargado poderá observar ao deportista fornece a mostra de ouriña. Deberá prover a menos 80 ml. de ouriña. No caso no que a mostra de ouriña sexa para a detección da Eritropoyetina recombinante humana, será preciso recoller unha cantidade adicional de ouriña, un mínimo de 125 ml.
5. Elección dos envases de seguridade. Unha vez que o atleta forneceu a cantidade suficiente, para o que dispón do tempo que sexa necesario, será requirido a elixir unha parella de envases de seguridade.
6. División da mostra e medición do pH e a densidad. A continuación solicitarase ao atleta que divida a súa mostra entre o frasco "A" (40 ml. Como mínimo) e o frasco "B" (30 ml. Como mínimo). No caso que a mostra sexa par a detección de EPO, os 125 ml. requiridos como mínimo, serán divididos no frasco "A" (75 ml. polo menos) e o frasco "B" o resto. O médico encargado medirá o pH e a densidad urinarias nun pequeno residuo de ouriña que o deportista deixaría no frasco de plástico de recolección.
7. Precintado das mostras. Unha vez que o atleta e o médico encargado asegurouse de que os frascos "A" e "B" están correctamente pechados e adecuadamente identificados, precédese ao seu poñer os frascos selados na caixa de poliespan que corresponda, a cal será pechada.
8. Cumplimentación do formulario de Control Anti-dopaxe. O médico encargado do control, que previamente cumprimentaría no formulario do Control Anti-dopaxe os apartados referentes ao atleta, lugar, data, etc., reflectirá os códigos dos frascos "A" e "B" e os dos precintos. Nese momento, solicitaráselle ao deportista que declare calquera medicación que poida tomar nos días previos, o cal anotarase no acta.
9. Firma do formulario de Control Anti-dopaxe. O médico encargado solicitará ao atleta (e ao seu acompañante se está presente) que comprobe toda a información recollida no formulario e, se está de acordo, firme no apartado correspondente. O médico tamén fará unha comprobación e asinará no formulario. A continuación entregará unha copia ao deportista, momento a partir do cal, este poderá abandonar libremente a Sala de Control Anti-dopaxe
10. Transporte das Mostras ao Laboratorio. As mostras de ouriña son transportadas polos médicos encargados, ou por unha empresa de transporte que ofreza suficientes garantías de seguridade, ata o Laboratorio acreditado que as analizará. O Laboratorio recibe unha copia do formulario de Control Anti-dopaxe que detalla soló a información relativa á mostra de ouriña (códigos de frasco, precintos, etc.) A mencionada copia non contén ningunha outra información que poida permitir que o atleta sexa identificado.
11. Informe do resultado da análise. Se non se atopa no Control Anti-dopaxe ningunha sustancia ou método prohibido, o atleta recibirá unha carta aproximadamente aos 30 días logo da realización do Control. En cambio, se na mostra analizada atopásense algunha sustancia ou método prohibido, o atleta recibirá unha carta certificada, urxente e con acuse de recibo, nun prazo máis curto de tempo. A partir dese momento iníciase un proceso de investigación por parte do Comité Anti-dopaxe, no cal o atleta ten o dereito a solicitar contra-análise e presentar alegaciones no seu defensa. Posteriormente será o Comité de Competición e Jurisdicción da Real Federación Española de Atletismo o que decida

 
Contidos © Federación Galega de Atletismo - Software © GaliciaAtlética.com
Avda. de Glasgow, 13 Complexo Deportivo de Elviña - 15008 A Coruña
Teléfono: 981.29.16.83 - Fax: 981.29.20.56 - secretariogeneralfga@gmail.com